Auteur archieven: Jesse

Verkeersplan Raalte

Datum: 14/06/2016

Voor de gemeente Raalte maken we het nieuwe verkeersplan met bijbehorende uitvoeringsagenda. Het gaat om een actualisering/bijsturing van het bestaande GVVP uit 2004, met daarin enkele nieuwe accenten. Dit vormt uiteindelijk een goede basis voor het nog op te stellen omgevingsplan.

Bij het opstellen van het verkeersplan evalueren we het staande beleid en betrekken we de verschillende stakeholders in het gebied. Op deze manier krijgen we goed beeld van de problematiek en komen we tot een breed gedragen en realistisch (uitvoerings)plan. De planning is om in oktober het nieuwe plan voor te leggen aan het College en de Gemeenteraad.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Herinrichting Churchilllaan Haarlem

Datum: 04/07/2016

Voor de wijkraad Zuiderhout en Vredenhof in Haarlem hebben we een herinrichtingsplan opgesteld. De wijkraad nam dit initiatief omdat de wijk nog steeds niet was ingericht als 30 km/uur zone en de gemeente een en ander op de lange baan schoof en koppelde aan rioleringswerkzaamheden, die dan weer wel en dan weer niet noodzakelijk waren. Het plan voorzag in een trapsgewijze opbouw van maatregelen, waarbij in eerste instantie met zeer geringe kosten de meest noodzakelijke maatregelen getroffen konden worden en dit vervolgens in stappen verder kon worden uitgebouwd. Dit plan heeft de wijkraad aan de gemeente gepresenteerd en het plan viel bij de gemeente in goede aarde. Mede reden waarom de gemeente Haarlem ons nu heeft gevraagd het schetsplan verder uit te werken en daarnaast de communicatie met alle belanghebbenden te verzorgen. Voor de geïnteresseerden is de planvorming van de wijkraad te vinden in onze projectenbank. Een artikel over dit project verscheen op Verkeersnet.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

Soerelseweg Heerde

Datum: 28/07/2016

Wij voerden onderzoek uit naar de mogelijkheden effecten van het openstellen van de Soerelseweg voor autoverkeer in twee richtingen. De aanleiding was dat er tijdens afsluitingen van de Dorpsstraat een alternatief moet zijn voor het autoverkeer. Het idee was dan om de Soerelseweg altijd tweerichtingen te maken. Dit betekent echter nogal wat, ten eerste omdat de Soerelseweg maar 5 meter breed is, maar ook omdat de verkeersstructuur van het centrum is gebaseerd op een systeem van eenrichtingswegen. Wij rekenden enkele circulatievarianten in het centrum door en voerden een kleine telling uit om het verkeersmodel te controleren. Op die manier kregen we inzicht in de nieuwe routes en konden we zien of de Soerelseweg het extra verkeer aankan.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

Verkeersstructuurplan gemeente Lochem

Datum: 21/09/2016

BVA gaat het nieuwe verkeersstructuurplan van de gemeente Lochem maken. We zijn erg enthousiast over de ambities van de gemeente ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. We begeleiden de gemeente zowel procesmatig als inhoudelijk bij de afweging tussen ruimtelijke en infrastructurele wensen. Vragen die daarbij bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn:

  • Wat is het ‘droombeeld’ over de wijze waarop bewoners, bezoekers en bedrijfsverkeer zich van A naar B verplaatsten en welke rol heeft de fiets, het openbaar vervoer en (vracht)autoverkeer daarin?
  • Welke aanvullende structuur(maatregelen) zijn wenselijk, naast de realisatie van de noordelijke randweg, om het centrumgebied van Lochem te laten voldoen aan de gestelde ambities ten aanzien van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid?
  • Hoe zorgen we dat ouderen op een veilige manier mobiel kunnen blijven?
  • Gaat het wijzigen van verkeersstromen van autoverkeer goed samen met het realiseren van veilige schoolomgevingen en bijbehorende school-thuis routes?
  • Op welke manier kan het vrachtverkeer en het openbaar vervoer op een zorgvuldige manier door Lochem rijden waarbij de het centrumgebied goed bereikbaar blijft, maar de overlast minimaal is?

Wij zorgen dat de verschillende belanghebbenden enerzijds goed gehoord worden, en anderzijds dat zij open (gaan) staan voor de belangen en behoeften van anderen. Dit alles om samen, ondersteund door de verkeerskundige kennis van onze adviseurs, weloverwogen keuzes te maken.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Spoorwegovergang station Nunspeet

Datum: 06/10/2016

De Elspeterweg is een belangrijke uitvalsweg tussen Nunspeet en de snelweg. Vlakbij NS-station Nunspeet kruist deze het spoor. Dat levert de nodige problemen op op het gebied van doorstroming en veiligheid. De gemeente Nunspeet heeft ons gevraagd om in het kader van het Landelijk Verbeterplan Overwegen (LVO) een analyse uit te voeren van de situatie ter plekke. Daarvoor voeren we video-observaties uit, brengen we de verschillende belangen in kaart en verkennen we de mogelijkheden om de spoorkruising anders in te richten. Dat leidt uiteindelijk tot een Plan van Aanpak om de meest kansrijke oplossing uit te gaan voeren. Daarbij is het van belang dat de oplossing ook financieel haalbaar is voor de gemeente; een tunnel is dus niet per se de optimale oplossing.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Marjoke Seidel

Datum: 11/10/2016

In oktober is Marjoke Seidel bij ons begonnen. Marjoke is 26 jaar en is twee jaar geleden afgestudeerd aan de opleiding verkeerskunde in Leeuwarden. De afgelopen 1,5 jaar werkte Marjoke als adviseur verkeer en geluid bij Rho Adviseurs in Rotterdam. Daar hield zij zich onder andere bezig met de inpassing van het verkeersaspect in grotere ruimtelijke plannen. Omdat ze zich verder wilde ontwikkelen én iets dichter bij huis wilde gaan werken, zagen wij in Marjoke een goede toevoeging aan ons bureau. Zij heeft veel zin in wat de nieuwe baan gaat brengen en wij zijn blij met deze nieuwe collega.

Marjoke mailen? Dat kan hier.

Verkeersbesluit Zeesse (gemeente Ommen)

Datum: 24/10/2016

De gemeente Ommen voert de volgende werkzaamheden uit:

– de Zeesserweg in Ommen wordt ingericht als fietsstraat en de voorrangsregeling wordt opgeheven;

– een parkeerverbod wordt ingesteld op een deel van de Wilhelminastraat;

– de rijrichting van het eenrichtingsverkeer op Schapenallee wordt gewijzigd;

– een stopverbod wordt ingesteld in de schoolzone aan De Schammelte.

Een aantal van de voorgenomen maatregelen vereisen het opstellen van een verkeersbesluit. Daarbij ondersteunden wij de gemeente. Dat betekent dat wij snel en accuraat de volgende stappen doorlopen:

– Doorspreken inrichtingsplan zodat wij een goed begrip krijgen waarom de verkeerssituatie gewijzigd wordt en zodat we de keuzes die daarin gemaakt zijn kunnen onderbouwen in het besluit;

– Veldinventarisatie huidige bebording in betreffende gebied;

– Uitwerken concept verkeersbesluit;

– Opstellen bebordingsplan dat aansluit op verkeersbesluit;

– Verkeersbesluit en bebordingsplan gezamenlijk bespreken;

– Definitief maken van het verkeersbesluit.

Met deze stappen zorgen we voor één of meer kant en klare verkeersbesluiten die klaar zijn voor het formele besluitvormingstraject.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Parkeren rond brede school Halfweg

Datum: 09/11/2016

Wij zijn gevraagd om mee te denken over het parkeren rond de brede school in Halfweg. Daarbij gaat het om het aantal parkeerplekken voor alle belanghebbenden, maar ook om hoe het gebied het meest efficiënt en effectief kan worden ingericht. De situatie is complex omdat de ruimte zeer schaars is, maar ook omdat er op deze school veel leerlingen vanuit Amsterdam komen. Deze leerlingen worden met de auto gebracht en het is moeilijk om daar een alternatief voor te vinden. We leveren uiteindelijk een concreet voorstel op voor de herinrichting van het invloedsgebied van de school.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Herinrichting Rollandslaan Haarlem

Datum: 24/11/2016

De Rollandslaan is een 30 km/uur-weg in een woonwijk. Door de ligging centraal in de wijk fungeert de Rollandslaan als doorsteek van en naar de Ramplaan. Er rijdt ook een bus.

De gemeente wil graag de Rollandslaan herinrichten, om de verkeersveiligheid te verbeteren. BVA Verkeersadviezen begeleidt het proces, zoals we al eerder ook deden voor de Churchilllaan. Dat betekent dat we in nauwe samenwerking met de bewoners, verenigd in het comité verkeersveiligheid Rollandslaan, op zoek gaan naar de optimale inrichting. Die moet recht doen aan de verschillende functies van de straat, maar vooral de verkeersveiligheid verbeteren. De gemeente Haarlem is van begin af aan betrokken bij het project en kan op basis van de input van bewoners en BVA de uiteindelijke herinrichting vormgeven.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

Monitoring Mobiliteit van de Zuidas

Datum: 22/12/2016

Op de Zuidas in Amsterdam is de bereikbaarheid van groot belang gezien de vele bedrijven en andere bestemmingen en de grootschalige plannen voor aanleg van het ZuidasDOK. Wij denken en helpen mee aan het monitoren van de bereikbaarheid. Begin 2016 is hierin een belangrijke stap gezet. Er is gezamenlijk nagedacht over het benoemen van bereikbaarheidsindicatoren die gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de mobiliteit blijvend te volgen.

De werkgroep onderzoek en monitoring streeft er nu naar om de eerdere studie naar bereikbaarheidsindicatoren verder aan te scherpen en aan te vullen tot een Monitoringsplan+. Het plan zal onder meer een overzicht van te monitoren indicatoren bevatten. Het Monitoringsplan+ moet tevens heldere afspraken bevatten over welke vervolgstappen worden genomen indien kwaliteitsindicatoren significant achterblijven op de gestelde doelen. Het gaat hierbij niet alleen om acties vanuit de gemeente maar tevens vanuit het bedrijfsleven en andere actoren in het gebied zoals de projectorganisatie ZuidasDOK. Kortom: we werken de komende periode aan een instrument dat:

  • een accuraat beeld geeft van het gebruik van de infrastructuur, de inzet van bedrijven om gewenste transitie naar duurzamere vervoerswijzen te bewerkstelligen en de tevredenheid van het gebruik van de verschillende vervoersmodaliteiten.
  • voldoende basis geeft om relaties en verbanden te leggen. Zodat ook beter inzichtelijk is op welke manier de (financiële) middelen ingezet kunnen worden.
  • leidt tot heldere vervolgacties indien gestelde doelen ten aanzien van de kwaliteit niet gehaald (dreigen) te worden. Het monitoringsinstrument vormt daarmee de basis voor actieplannen van de Taskforce, eventueel aangevuld met uitkomsten van de verkeersstudie.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok