Auteur archieven: Jesse

Analyse verkeersveiligheid Burg. Kasteleinweg Aalsmeer

Datum: 01/06/2015

Onlangs is BVA Verkeersadviezen benaderd voor een verkeersstudie naar de beoogde herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer. Het project bestaat uit 2 onderdelen:

– Een gedetailleerde verkeersveiligheidsanalyse van het kruispunt met de Zwarteweg;

– Een verkeersveiligheidstoets van het gehele tracé van de Burgemeester Kasteleinweg.

De kruispuntanalyse is gericht op een drietal varianten. De beoordeling richt zich op de voornaamste aspecten van Duurzaam Veilig (categorisering, ontwerp, vormgeving en inrichtingsaspecten, inpassing kwetsbare verkeersdeelnemers). Meer specifiek bekijken wij ook de veiligheid van het nabij gelegen busstation en het verkeersgedrag van de schoolgaande jeugd. Dit project betreft enkel de analyse van de veiligheid op de route.

Analyse parkeren centrum Wezep

Datum: 11/05/2015

De gemeente Oldebroek heeft BVA Verkeersadviezen opdracht gegeven voor een parkeeronderzoek en -analyse voor het centrumgebied van Wezep. De resultaten van het parkeeronderzoek worden gebruikt voor de ruimtelijke onderbouwing van de plannen om het winkelcentrum aan het Meidoornplein een kwaliteitsimpuls te geven. Onlangs zijn de plannen uit omstreeks 2007, weliswaar in enigszins afgeslankte vorm, weer tot leven geroepen. Belangrijk aspect binnen de planvorming is het parkeren van voertuigen van werknemers, bewoners en bezoekers. Op basis van de resultaten van het door ons uit te voeren onderzoek ontstaat een goed beeld van het huidige functioneren van het gebied voor zover het de parkeersituatie betreft. Daarnaast gaan wij op basis van het verkregen inzicht in de huidige parkeersituatie ook een prognose maken van de toekomstig te verwachten parkeervraag. Hiermee kan ervoor worden gezorgd dat de parkeervraag en het parkeeraanbod in de toekomst met elkaar in balans zijn.

Verminderen aansluitingen Heerderweg

Datum: 20/04/2015

De gemeente Epe en de provincie Gelderland zijn (samen met de gemeente Heerde) bezig met het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Heerderweg (N794) tussen Heerde en Epe. Hiervoor hebben genoemde partijen samen met aanwonenden en belanghebbenden een uitgebreid planproces doorlopen, dat inmiddels is uitgemond in een uitgewerkt plan. Kenmerkend voor het plan zijn de realisering/verbetering van vrijliggende fietspaden en het aanbrengen van een aantal middengeleiders.

Ook na het planproces en het opgestelde ontwerp is er, naast relatief veel erfaansluitingen, nog steeds sprake van veel (ondergeschikte) aansluitingen. De gemeente Epe wil voordat binnenkort tot reconstructie wordt overgegaan inzicht in de noodzaak van het handhaven van al deze aansluitingen. Met het beperken van (het gebruik van) aansluitingen kan mogelijk een nog verdere verbetering van de verkeersveiligheid worden bereikt. BVA is gevraagd te onderzoeken in welke mate afsluitingen van zijwegen wenselijk en haalbaar zijn. Naast de inhoudelijk verkeerskundige aspecten is er in het planproces ook een belangrijke rol weggelegd voor de aanwonenden en belanghebbenden.

Hoogwatergeul IJssel

Datum: 25/10/2013

Een van de projecten die in het kader van Ruimte voor de Rivier wordt gerealiseerd is de Hoogwatergeul Wapenveld-Veessen. De hoogwatergeul wordt ter hoogte van Veessen parallel aan de IJssel aangelegd en zal bij (zeer) hoogwater met de IJssel gaan meestromen om op deze manier de waterstanden in de IJssel te verlagen en wateroverlast te voorkomen. Als de hoogwatergeul gaat meestromen, ontstaat tussen de hoogwatergeul en de IJssel een soort eiland, dat nog via twee bruggen te bereiken is. In het verleden hebben wij aan de hand van het opstellen van bereikbaarheids-isochronen bepaald welke effecten dit heeft op de aanrijtijden van de hulpdiensten. Mede op basis hiervan is gekozen voor de vormgeving die de komende jaren zal worden uitgevoerd. Inmiddels is het project in een vergevorderd stadium en is opdracht verleend om tot uitvoering over te gaan. Door het waterschap Vallei en Veluwe zijn wij gevraagd voorafgaand en tijdens de uitvoering alle stappen in dit traject verkeerskundig te toetsen. Wij toetsen daarbij de wijze waarop de aannemer de eisen uit de vraagspecificatie vertaalt naar het uiteindelijke en definitieve ontwerp.

Fietsonderzoek gemeente Hoorn

Datum: 30/05/2013

In de fietsnota Hoorn “Fietsend verder naar 2020” van maart 2011 zijn het fietsbeleid, de knelpunten en de gewenste maatregelen om het gebruik van de fiets te vergroten opgenomen. Meerdere knelpunten hebben betrekking op het stallen van de fiets. De gemeente Hoorn heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een advies uit te brengen over het benodigd aantal stallingsplaatsen in de binnenstad. Hiervoor zal in overleg met de Fietserbond en afdeling Openbare Ruimte van de gemeente een grootschalig stallingsonderzoek in de binnenstad worden uitgevoerd. Vooraf wordt door BVA geïnventariseerd wat het aantal openbare fietsstallingen is, welke type het betreft en wat de kwaliteit hiervan is. Daarna wordt op meerdere dagen het aantal gestalde fietsen genoteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende manieren van stallen / parkeren van de fiets. Op basis van de resultaten van het onderzoek kan worden vastgesteld of er sprake is van voldoende stallingsmogelijkheden met voldoende kwaliteit op de juiste locatie, of dat er behoefte is aan meer stallingsmogelijkheden en/of andere locaties. Met het uiteindelijke advies wordt eveneens rekening gehouden met de toekomstige behoefte en ontwikkelingen.

Microsimulatie Transferium Haren

Datum: 09/03/2015

Het transferium in Haren is al enkele jaren in gebruik en is een doorslaand succes. Het parkeerterrein is op veel momenten voor (meer dan) 100% bezet en ook omliggende locaties, vooral het braakliggende terrein ten noorden van de Vondellaan, worden gebruikt als parkeerplaats. Mede vanwege dit succes is er al enige tijd sprake van uitbreidingsplannen voor het transferium. In combinatie met deze uitbreiding bestaan er ook plannen aan de noordzijde van de Vondellaan een kantorenpark (Nesciopark) te realiseren.

Deze ontwikkelingen genereren extra verkeer waarmee een deel van het lokale wegennet van Haren belast zal worden. BVA Verkeersadviezen heeft in het verleden al meerdere berekeningen uitgevoerd naar de verkeerskundige consequenties hiervan. Recent zijn de plannen uitgewerkt in diverse civieltechnische ontwerpen. De voorlopig voorgestelde maatregelen leiden bij Rijkswaterstaat en de gemeente Haren echter tot de vraag of de gekozen ontwerpoplossingen wel toereikend is om het verkeer te faciliteren. Voor Rijkswaterstaat zijn hierbij vooral de eventuele wachtrijen op de afritten van de A28 relevant. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Haren gevraagd middels het opstellen van een microsimulatie inzichtelijk te maken of de verkeerstechnische ontwerpen op een zorgvuldige manier de bereikbaarheid waarborgen.

Stationsweg Ommen

Datum: 23/02/2015

In 2012 is de Stationsweg in Ommen heringericht. Om het verblijfskarakter te accentueren is onder meer klinkerverharding toepast op de rijlopers. Sinds de herinrichting ontvangt de gemeente klachten van omwonenden met betrekking tot trillingen van het autoverkeer. De gemeente Ommen heeft in reactie op deze klachten een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt om de trillingshinder aan te pakken. Alvorens een besluit te nemen over aanvullende maatregelen op de Stationsweg, vraagt de gemeenteraad om een nadere beoordeling en onderlinge vergelijking van de gepresenteerde oplossingsalternatieven op het gebied van verkeersveiligheid.

BVA Verkeersadviezen is gevraagd een heldere en zorgvuldige verkeerskundige vergelijking van de oplossingsvarianten op te stellen. Het aspect verkeersveiligheid is daartoe in enkele deelaspecten opgesplitst. Te denken valt aan het beschrijven van de verschillende tussen de varianten op het gebied van mate van snelheidsbeperking, verhogen van attentieniveau, comfort, veiligheidsbeleving en oversteekbaarheid. Hierbij dient de huidige situatie steeds als referentie. De uitkomsten van het onderzoek zijn tijdens het project gedeeld met de fietsersbond Ommen om zodoende ook het draagvlak voor de oplossingsvarianten vast te stellen en mee te nemen in de eindbeoordeling. Het onderzoek heeft geleid tot een overzichtelijke vergelijkingsmatrix inclusief een duidelijke onderbouwing van de waargenomen verschillen tussen de varianten.

Parkeerbeleid Gennep

Datum: 09/02/2015

De gemeente Gennep heeft BVA Verkeersadviezen opdracht verleend voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek en de daarbij horende analyse. Onderzoek en analyse moeten inzicht geven in de ontwikkeling van de parkeerdruk, –duur en bijbehorende parkeermotieven voor de parkeervoorzieningen in het centrumgebied van Gennep.

Het vigerende parkeerbeleidsplan dateert uit 2007. Inmiddels zijn meerdere maatregelen uit het parkeerbeleidsplan uitgevoerd en is een herijking van het beleid gewenst. Het herijken van het beleid vereist een betrouwbaar en actueel inzicht in het huidige gebruik van de parkeervoorzieningen. Het door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde onderzoek vindt plaats vóór 1 maart 2015, en zal een goede onderbouwing gaan vormen voor de (ruimtelijke) planvorming in het nog te actualiseren Parkeerbeleidsplan Gennep.

Amsterdam The Style Outlets in Sugar City

Datum: 05/01/2015

Tussen Amsterdam en Haarlem bestaan er in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude plannen om het terrein van de voormalige suikerfabriek (CSM) te herontwikkelen en daarbij onder meer een groot outlet centre te ontwikkelen: Amsterdam The Style Outlets. Daarnaast komen er op het terrein (genaamd: Sugar City) o.a. kantoren, horeca, een casino en een grote supermarkt. Al deze ontwikkelingen samen leiden tot enkele tienduizenden bezoekers per week.

Vanwege de grote verkeerskundige impact van deze ontwikkelingen heeft de gemeente BVA Verkeersadviezen gevraagd de plannen in het kader van de te verlenen omgevingsvergunning aan de projectontwikkelaar op alle verkeerskundige aspecten te beoordelen en de gemeente te adviseren over de parkeerproblematiek en de verkeersafwikkeling.

Evaluatie parkeerschijfzone centrum Coevorden

Datum: 11/12/2014

In het begin van 2014 is het parkeerregime in het centrumgebied van Coevorden gewijzigd. In een deel van het centrum is een parkeerschijfzone van kracht geworden, waarin van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur maximaal 2 uur aaneengesloten mag worden geparkeerd. Doel van de doorgevoerde maatregelen is het bieden van meer ruimte aan (kort parkerende) winkelbezoekers. Wij hebben de effecten op straat door middel van een parkeerduuronderzoek enige tijd geleden al in beeld gebracht. De gemeente Coevorden heeft ons nu gevraagd de mening van ondernemers, bewoners en centrumbezoekers te achterhalen. Hiervoor hebben wij een enquête uitgevoerd onder de genoemde groepen. De bewoners en winkeliers zijn schriftelijk geënquêteerd en bij de bezoekers is een mondelinge enquête afgenomen. De resultaten uit het parkeeronderzoek en de enquête maken beide onderdeel uit van de evaluatie van de ingestelde parkeerschijfzone.