Auteur archieven: Jesse

Verkeersveiligheidsaudit Rondweg Lochem

Datum: 10/03/2016

We voeren in opdracht van de provincie Gelderland een verkeersveiligheidsaudit uit op het voorlopig ontwerp (VO) van de noordelijke rondweg Lochem. Dit betekent dat op basis van een ontwerpnota en categoriseringsplan het VO nauwgezet wordt beoordeeld op de (consistentie van de) wegencategorisering, het horizontaal en verticaal alignement, de dwarsprofielen, de vormgeving en inrichting van aansluitingen en kruispunten en tot slot de positie van en voorzieningen voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. De audit wordt uitgevoerd door BVA Verkeersadviezen als gecertificeerd auditor.

Meer informatie? Mail Peter Kroeze

Veiligheidssituatie Aaltenseweg Lichtenvoorde

Datum: 30/03/2016

Er bestaan plannen om aan de oostzijde van de kern Lichtenvoorde een nieuwe aansluiting te realiseren tussen de Oude Winterswijkseweg (N312) en de Hamelandweg (N313). Om de nieuwe verbinding mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. Inmiddels is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Hierop zijn zienswijzen ingebracht. De zienswijzen richten zich vooral op de gevolgen die de nieuwe aansluiting heeft op de verkeerssituatie op de Aaltenseweg. BVA Verkeersadviezen is gevraagd de situatie onafhankelijk te beoordelen. Daarbij gaan wij in op een tweetal vragen. Allereerst maken wij inzichtelijk welk effect de nieuwe aansluiting van de Oude Winterswijkseweg op de Hamelandweg ter hoogte van de Groten Bos heeft op de verkeersbelasting op de Aaltenseweg. Daarnaast wordt vastgesteld of een wijziging in de verkeersveiligheidssituatie op de Aaltenseweg te verwachten is als gevolg van deze intensiteitswijzigingen.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Wijkverkeersplannen Epe

Datum: 13/04/2016

Epe gaat enkele verblijfsgebieden binnen en buiten de bebouwde kom overeenkomstig de Duurzaam Veilig principes inrichten als 30 of 60 km/uur zones. Wij zijn door de gemeente Epe gevraagd om het planproces hiervoor inhoudelijk en procedureel te begeleiden. Onze werkzaamheden bestaan uit een inventarisatie van de kenmerken van de geselecteerde wijken, het organiseren van een informatieavond en workshop, het opstellen van de maatregelen om tot een duurzaam veilige inrichting te komen en het begeleiden van de definitieve planvorming. BVA Verkeersadviezen heeft de afgelopen jaren al meerdere van deze trajecten begeleid en uitgevoerd voor de gemeente Epe.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

Uitvoeringsplan parkeren Halfweg-Zuid

Datum: 26/05/2016

Binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is recent het parkeerbeleid vastgelegd voor de kern Halfweg-Zuid. Het parkeerbeleidsplan biedt een heldere werkwijze hoe om te gaan met parkeervraagstukken in nieuwbouw- en bestaande gebieden. Nu er een goede basis is om de kwaliteit van het parkeren te toetsen, is het moment aangebroken om de knelpunten ten aanzien van parkeren helder in kaart te brengen en de verschillende oplossingsmogelijkheden nader te verkennen. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een uitvoeringsplan parkeren op te stellen. De opdracht bestaat uit het uitvoeren en analyseren van een parkeeronderzoek voor de kern Halfweg-zuid, het vaststellen van de knelpunten en het formuleren van oplossingsrichtingen. In samenwerking met de belanghebbenden stellen we een concreet uitvoeringsprogramma op om de parkeersituatie verder te verbeteren.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

Verkeersplan Raalte

Datum: 14/06/2016

Voor de gemeente Raalte maken we het nieuwe verkeersplan met bijbehorende uitvoeringsagenda. Het gaat om een actualisering/bijsturing van het bestaande GVVP uit 2004, met daarin enkele nieuwe accenten. Dit vormt uiteindelijk een goede basis voor het nog op te stellen omgevingsplan.

Bij het opstellen van het verkeersplan evalueren we het staande beleid en betrekken we de verschillende stakeholders in het gebied. Op deze manier krijgen we goed beeld van de problematiek en komen we tot een breed gedragen en realistisch (uitvoerings)plan. De planning is om in oktober het nieuwe plan voor te leggen aan het College en de Gemeenteraad.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Herinrichting Churchilllaan Haarlem

Datum: 04/07/2016

Voor de wijkraad Zuiderhout en Vredenhof in Haarlem hebben we een herinrichtingsplan opgesteld. De wijkraad nam dit initiatief omdat de wijk nog steeds niet was ingericht als 30 km/uur zone en de gemeente een en ander op de lange baan schoof en koppelde aan rioleringswerkzaamheden, die dan weer wel en dan weer niet noodzakelijk waren. Het plan voorzag in een trapsgewijze opbouw van maatregelen, waarbij in eerste instantie met zeer geringe kosten de meest noodzakelijke maatregelen getroffen konden worden en dit vervolgens in stappen verder kon worden uitgebouwd. Dit plan heeft de wijkraad aan de gemeente gepresenteerd en het plan viel bij de gemeente in goede aarde. Mede reden waarom de gemeente Haarlem ons nu heeft gevraagd het schetsplan verder uit te werken en daarnaast de communicatie met alle belanghebbenden te verzorgen. Voor de geïnteresseerden is de planvorming van de wijkraad te vinden in onze projectenbank. Een artikel over dit project verscheen op Verkeersnet.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

Soerelseweg Heerde

Datum: 28/07/2016

Wij voerden onderzoek uit naar de mogelijkheden effecten van het openstellen van de Soerelseweg voor autoverkeer in twee richtingen. De aanleiding was dat er tijdens afsluitingen van de Dorpsstraat een alternatief moet zijn voor het autoverkeer. Het idee was dan om de Soerelseweg altijd tweerichtingen te maken. Dit betekent echter nogal wat, ten eerste omdat de Soerelseweg maar 5 meter breed is, maar ook omdat de verkeersstructuur van het centrum is gebaseerd op een systeem van eenrichtingswegen. Wij rekenden enkele circulatievarianten in het centrum door en voerden een kleine telling uit om het verkeersmodel te controleren. Op die manier kregen we inzicht in de nieuwe routes en konden we zien of de Soerelseweg het extra verkeer aankan.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

Verkeersstructuurplan gemeente Lochem

Datum: 21/09/2016

BVA gaat het nieuwe verkeersstructuurplan van de gemeente Lochem maken. We zijn erg enthousiast over de ambities van de gemeente ten aanzien van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. We begeleiden de gemeente zowel procesmatig als inhoudelijk bij de afweging tussen ruimtelijke en infrastructurele wensen. Vragen die daarbij bijvoorbeeld aan de orde komen, zijn:

  • Wat is het ‘droombeeld’ over de wijze waarop bewoners, bezoekers en bedrijfsverkeer zich van A naar B verplaatsten en welke rol heeft de fiets, het openbaar vervoer en (vracht)autoverkeer daarin?
  • Welke aanvullende structuur(maatregelen) zijn wenselijk, naast de realisatie van de noordelijke randweg, om het centrumgebied van Lochem te laten voldoen aan de gestelde ambities ten aanzien van leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid?
  • Hoe zorgen we dat ouderen op een veilige manier mobiel kunnen blijven?
  • Gaat het wijzigen van verkeersstromen van autoverkeer goed samen met het realiseren van veilige schoolomgevingen en bijbehorende school-thuis routes?
  • Op welke manier kan het vrachtverkeer en het openbaar vervoer op een zorgvuldige manier door Lochem rijden waarbij de het centrumgebied goed bereikbaar blijft, maar de overlast minimaal is?

Wij zorgen dat de verschillende belanghebbenden enerzijds goed gehoord worden, en anderzijds dat zij open (gaan) staan voor de belangen en behoeften van anderen. Dit alles om samen, ondersteund door de verkeerskundige kennis van onze adviseurs, weloverwogen keuzes te maken.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Spoorwegovergang station Nunspeet

Datum: 06/10/2016

De Elspeterweg is een belangrijke uitvalsweg tussen Nunspeet en de snelweg. Vlakbij NS-station Nunspeet kruist deze het spoor. Dat levert de nodige problemen op op het gebied van doorstroming en veiligheid. De gemeente Nunspeet heeft ons gevraagd om in het kader van het Landelijk Verbeterplan Overwegen (LVO) een analyse uit te voeren van de situatie ter plekke. Daarvoor voeren we video-observaties uit, brengen we de verschillende belangen in kaart en verkennen we de mogelijkheden om de spoorkruising anders in te richten. Dat leidt uiteindelijk tot een Plan van Aanpak om de meest kansrijke oplossing uit te gaan voeren. Daarbij is het van belang dat de oplossing ook financieel haalbaar is voor de gemeente; een tunnel is dus niet per se de optimale oplossing.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Marjoke Seidel

Datum: 11/10/2016

In oktober is Marjoke Seidel bij ons begonnen. Marjoke is 26 jaar en is twee jaar geleden afgestudeerd aan de opleiding verkeerskunde in Leeuwarden. De afgelopen 1,5 jaar werkte Marjoke als adviseur verkeer en geluid bij Rho Adviseurs in Rotterdam. Daar hield zij zich onder andere bezig met de inpassing van het verkeersaspect in grotere ruimtelijke plannen. Omdat ze zich verder wilde ontwikkelen én iets dichter bij huis wilde gaan werken, zagen wij in Marjoke een goede toevoeging aan ons bureau. Zij heeft veel zin in wat de nieuwe baan gaat brengen en wij zijn blij met deze nieuwe collega.

Marjoke mailen? Dat kan hier.