Auteur archieven: Jesse

Verkeersstudie ontsluiting HAN – Nijmegen

Datum: 29/04/2014

In opdracht van de Hogeschool Arnhem Nijmegen bestudeert BVA een tweetal ontsluitingsstructuren voor de nieuwbouw van de Faculteit Arnhem Nijmegen. Uitgangspunt hierbij is dat de bereikbaarheid, verkeersafwikkeling (lokaal en bovenlokaal) en verkeersveiligheid gewaarborgd moet blijven. Het beoordelen van de verschillende ontsluitingsstructuren heeft plaatsgevonden voor een tweetal parkeerscenario’s. De HAN heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de mogelijkheden van de veilige aansluiting te onderzoeken aan de hand van de nieuwe parkeerkentallen en een inschatting te maken van de effecten. Voor het uitvoeren van de verkeerskundige toets heeft een actualisatie plaatsgevonden van de verwachte verkeersbewegingen op wegvakken in het studiegebied Heyendaalseweg – Eduard Noyonslaan. Vervolgens is een verkeerskundige toets uitgevoerd ten aanzien van de kwaliteit van de verkeersafwikkeling voor het maatgevende moment en mede gebaseerd op de resultaten van vorige dynamische simulaties. Naar aanleiding van de uitkomsten is het verkeerskundig ontwerp nader uitgewerkt en beoordeeld op het aspect verkeersveiligheid.

Ontruiming en circulatie bij natuurbrand

Datum: 23/06/2014

De gemeente Epe heeft ons opdracht gegeven om als pilot een verkeerscirculatieplan op te stellen om te kunnen gebruiken bij een grote brand op de Veluwe. De pilot heeft betrekking op het gebied ten westen van de kern Emst, waarin zich een groot aantal recreatieve voorzieningen (campings) bevindt. Het doel is om te komen tot een plan waarin de evacuatieroutes, de aanrijroutes voor de hulpdiensten en de toegankelijkheid van het gebied zijn weergegeven. In 2008 bleek namelijk uit onderzoek dat de kans op een onbeheersbare natuurbrand op de Veluwe groot is. Sinds dit onderzoek is veel gebeurd om natuurbranden te voorkomen en de gevolgen hiervan te beperken. Hierbij is vooral ingezet op communicatie en risicobewustwording, maar er is ook de nodige aandacht besteed aan de bestrijding van dergelijke branden. Het is desondanks niet uit te sluiten dat er een onbeheersbare brand ontstaat, waarbij mogelijk ook delen van de Veluwe moeten worden geëvacueerd. Voor de hulpverlening is snelle bereikbaarheid van het gebied door de hulpdiensten in zo’n geval cruciaal. Dit betekent dat door de hulpdiensten geen hinder moet worden ondervonden die kan leiden tot vertraging. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan hinder door de personen die uit het gebied moeten worden geëvacueerd, maar ook aan hinder door mensen die ter plaatse een kijkje willen nemen (ramptoeristen). De toegankelijkheid heeft dan vooral betrekking op de wegen en paden in het bosgebied die door de brandweer gebruikt kunnen worden. De planvorming vindt in nauw overleg plaats met de brandweer (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, VNOG), de politie, de beheerders van de recreatieve voorzieningen in het gebied en de gemeente Epe.

Evaluatie verkeerssituatie Brede School

Datum: 02/07/2014

In de gemeente Heerde hadden omwonenden grote bezwaren tegen de bouw van een Brede School; bezwaren die voor een groot gedeelte betrekking hadden op de verkeerstoename en verkeersveiligheid. Om die reden werd aan de bewoners en bezwaarmakers beloofd een jaar na ingebruikname van de school een brede evaluatie van de verkeerssituatie uit te voeren. BVA Verkeersadviezen voerde deze evaluatie uit. Op basis van enquêtes onder buurtbewoners en verkeersouders, visuele waarnemingen, fiets- en autotellingen, snelheidsmetingen en parkeer(druk)metingen kon de conclusie worden getrokken dat de verkeerssituatie alleszins veilig en acceptabel was, al bleken voor enkele kleinere kwesties ook nog optimalisaties mogelijk.

Verkeersstudie Kanaaldijk Heerde

Datum: 08/10/2014

Het Apeldoorns Kanaal wordt al enige decennia niet meer gebruikt door de beroepsvaart en heeft in die zin geen functie meer. Ruim 10 jaar geleden is het idee opgevat om het kanaal weer bevaarbaar te maken, maar dan vooral voor de recreatieve vaart. Deze ambitie bleek destijds, mede vanwege de hoge kosten, te hoog gegrepen. Onlangs is het plan weer opgevat en is besloten te starten met het deel dat door de gemeenten Heerde en Hattem loopt. In de visie die is opgesteld krijgt het kanaal een eigen rol in het toeristisch perspectief en wordt het tegelijkertijd stevig ingebed in zijn omgeving. Het beperken van het autoverkeer op de Kanaaldijk, om het recreatieve fietsen aantrekkelijk te maken, is hierin een belangrijke factor.

De gemeente Heerde heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd een maatregelenpakket op te stellen om de verkeerskundige effecten hiervan in beeld te brengen.

Verkeerskundig adviseur WTC

Datum: 22/10/2014

De Zuidas in Amsterdam is volop in beweging. WTC Amsterdam wil actief meedenken en werken aan het bereikbaar houden van de Zuidas voor alle vervoerswijzen. BVA helpt het WTC bij het toetsen van de (ruimtelijke) plannen in het gebied van de Zuidas op de aspecten mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij het beoordelen en opzetten van verkeersstudies. Maar meer nog vormt BVA een vraagbaak voor het WTC waarbij wij pro-actief meedenken en de ontwikkelingen in het gebied volgen. BVA helpt het WTC bij het uitwerken van voorstellen en ideeën om meer grip te krijgen op de kwaliteit van de bereikbaarheid op de Zuidas.

Nieuwbouw centrumrand Putten

Datum: 26/11/2014

In de kern Putten bestaan er plannen op de hoek Verlengde Dorpsstraat – Bakkerstraat aan de noordoostelijke rand van het centrum de verouderde bebouwing te vervangen door nieuwbouw. De plannen voorzien in het realiseren van winkels en een tweetal appartementen. Zoals vaak bij dit soort ontwikkelingen is de parkeersituatie punt van discussie. In opdracht van de gemeente Putten hebben wij de parkeerbehoefte van de nieuwe voorzieningen bepaald en een vergelijking gemaakt met de bestaande situatie. De bestaande parkeersituatie hebben wij bepaald aan de hand van kengetallen en op basis van onderzoek. Er is namelijk een groot verschil tussen theorie en praktijk omdat de te vervangen bebouwing niet meer in gebruik is. Op basis van het onderzoek is tevens bepaald of er in de omgeving voldoende ruimte is om de parkeerbehoefte op te vangen als op eigen terrein onvoldoende parkeerruimte kan worden gerealiseerd. De gegevens uit ons onderzoek vormen mede de basis voor de omgevingsvergunning die noodzakelijk is om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Amsterdam The Style Outlets in Sugar City

Datum: 05/01/2015

Tussen Amsterdam en Haarlem bestaan er in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude plannen om het terrein van de voormalige suikerfabriek (CSM) te herontwikkelen en daarbij onder meer een groot outlet centre te ontwikkelen: Amsterdam The Style Outlets. Daarnaast komen er op het terrein (genaamd: Sugar City) o.a. kantoren, horeca, een casino en een grote supermarkt. Al deze ontwikkelingen samen leiden tot enkele tienduizenden bezoekers per week.

Vanwege de grote verkeerskundige impact van deze ontwikkelingen heeft de gemeente BVA Verkeersadviezen gevraagd de plannen in het kader van de te verlenen omgevingsvergunning aan de projectontwikkelaar op alle verkeerskundige aspecten te beoordelen en de gemeente te adviseren over de parkeerproblematiek en de verkeersafwikkeling.

Parkeerbeleid Gennep

Datum: 09/02/2015

De gemeente Gennep heeft BVA Verkeersadviezen opdracht verleend voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek en de daarbij horende analyse. Onderzoek en analyse moeten inzicht geven in de ontwikkeling van de parkeerdruk, –duur en bijbehorende parkeermotieven voor de parkeervoorzieningen in het centrumgebied van Gennep.

Het vigerende parkeerbeleidsplan dateert uit 2007. Inmiddels zijn meerdere maatregelen uit het parkeerbeleidsplan uitgevoerd en is een herijking van het beleid gewenst. Het herijken van het beleid vereist een betrouwbaar en actueel inzicht in het huidige gebruik van de parkeervoorzieningen. Het door BVA Verkeersadviezen uitgevoerde onderzoek vindt plaats vóór 1 maart 2015, en zal een goede onderbouwing gaan vormen voor de (ruimtelijke) planvorming in het nog te actualiseren Parkeerbeleidsplan Gennep.

Stationsweg Ommen

Datum: 23/02/2015

In 2012 is de Stationsweg in Ommen heringericht. Om het verblijfskarakter te accentueren is onder meer klinkerverharding toepast op de rijlopers. Sinds de herinrichting ontvangt de gemeente klachten van omwonenden met betrekking tot trillingen van het autoverkeer. De gemeente Ommen heeft in reactie op deze klachten een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt om de trillingshinder aan te pakken. Alvorens een besluit te nemen over aanvullende maatregelen op de Stationsweg, vraagt de gemeenteraad om een nadere beoordeling en onderlinge vergelijking van de gepresenteerde oplossingsalternatieven op het gebied van verkeersveiligheid.

BVA Verkeersadviezen is gevraagd een heldere en zorgvuldige verkeerskundige vergelijking van de oplossingsvarianten op te stellen. Het aspect verkeersveiligheid is daartoe in enkele deelaspecten opgesplitst. Te denken valt aan het beschrijven van de verschillende tussen de varianten op het gebied van mate van snelheidsbeperking, verhogen van attentieniveau, comfort, veiligheidsbeleving en oversteekbaarheid. Hierbij dient de huidige situatie steeds als referentie. De uitkomsten van het onderzoek zijn tijdens het project gedeeld met de fietsersbond Ommen om zodoende ook het draagvlak voor de oplossingsvarianten vast te stellen en mee te nemen in de eindbeoordeling. Het onderzoek heeft geleid tot een overzichtelijke vergelijkingsmatrix inclusief een duidelijke onderbouwing van de waargenomen verschillen tussen de varianten.

Microsimulatie Transferium Haren

Datum: 09/03/2015

Het transferium in Haren is al enkele jaren in gebruik en is een doorslaand succes. Het parkeerterrein is op veel momenten voor (meer dan) 100% bezet en ook omliggende locaties, vooral het braakliggende terrein ten noorden van de Vondellaan, worden gebruikt als parkeerplaats. Mede vanwege dit succes is er al enige tijd sprake van uitbreidingsplannen voor het transferium. In combinatie met deze uitbreiding bestaan er ook plannen aan de noordzijde van de Vondellaan een kantorenpark (Nesciopark) te realiseren.

Deze ontwikkelingen genereren extra verkeer waarmee een deel van het lokale wegennet van Haren belast zal worden. BVA Verkeersadviezen heeft in het verleden al meerdere berekeningen uitgevoerd naar de verkeerskundige consequenties hiervan. Recent zijn de plannen uitgewerkt in diverse civieltechnische ontwerpen. De voorlopig voorgestelde maatregelen leiden bij Rijkswaterstaat en de gemeente Haren echter tot de vraag of de gekozen ontwerpoplossingen wel toereikend is om het verkeer te faciliteren. Voor Rijkswaterstaat zijn hierbij vooral de eventuele wachtrijen op de afritten van de A28 relevant. BVA Verkeersadviezen is door de gemeente Haren gevraagd middels het opstellen van een microsimulatie inzichtelijk te maken of de verkeerstechnische ontwerpen op een zorgvuldige manier de bereikbaarheid waarborgen.