Categorie archieven: Nieuws

Verkeersveiligheidsaudit Schipholweg Haarlem

Datum: 16/09/2017

In opdracht van de gemeente Haarlem voeren wij een onderzoek uit naar de verkeers(veiligheid)situatie op de geregelde oversteek van de Jetty Velusstraat met de Schipholweg. Directe aanleiding daarvoor is een dodelijk ongeval met een fietser die overstak bij een groen tonend verkeerslicht en werd aangereden door een auto die door rood reed. Hoewel de politie nog onderzoek doet naar het ongeval, wilde de gemeente niet langer wachten op de resultaten van het politieonderzoek en heeft zij besloten zelf onderzoek te laten uitvoeren. Wij voeren o.a. snelheids- en intensiteitsmetingen uit, hebben het oversteekgedrag geanalyseerd (conflictobservaties) en het ontwerp getoetst aan de hand van de duurzaam Veilig principes.

Verkenning parkeren Amsterdam Arena

Datum: 10/01/2017

De Amsterdam Arena, meerdere concerthallen, een winkelboulevard, horeca en andere voorzieningen maken dat dit unieke gebied in Amsterdam een bijzondere parkeerbehoefte en bijbehorende verkeersbeeld heeft. Er zijn dagen waarop de grenzen van de bereikbaarheid in en rondom het gebied worden bereikt. Ruimtelijke ontwikkelingen binnen het gebied leiden mogelijk tot een substantiële afname van de parkeercapaciteit. De vraag is nu hoe hier mee om te gaan? Geheel of gedeeltelijk compenseren? Maar waar? Ombuigen van de vraag naar parkeerplaatsen? Maar hoe? Interessante vragen waar wij de komende periode in opdracht van de gemeente Amsterdam antwoord op gaan geven. De verkenning behelst onder meer een uitgebreide consultatie van de stakeholders in het gebied. We inventariseren de wijze waarop andere vergelijkbare gebieden omgaan met de druk op het parkeerareaal en de bijbehorende infrastructuur. E ontwikkelingen op basis van KPI’s kansrijke oplossingen en werken die uit in scenario’s (inclusief ideeënatelier).

Westsingel – Rijksweg, gemeente Duiven

Datum: 25/01/2017

Het kruispunt Westsingel – Rijksweg maakt onderdeel uit van het hoofdwegennet van de gemeente Duiven. Het kruispunt is daarnaast ook een belangrijk uitwisselpunt voor grote aantallen fietsers tussen Duiven en Westervoort en Duiven en het regionale bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. De gemeente Duiven wil de kwaliteit van de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid verder verbeteren. In 2018 staat er een grootschalig onderhoud voor het kruispunt Westsingel – Rijksweg in de gemeente Duiven gepland. BVA Verkeersadviezen is gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de meest optimale kruispuntinrichting, daarbij wordt ook gekeken naar alternatieve verbindingsstructuren voor het fietsnetwerk. Onderdeel van de variantenstudie vormt ook het betrekken van de meningen van de verschillende belanghebbenden binnen de gemeente. Belangrijke onderzoeksvragen zijn: Moeten de huidige ligging van de fietspaden behouden blijven? Moeten er andere keuzes gemaakt worden ten aanzien van het combineren van rijbanen? Is een fietstunnel of -brug een logisch en haalbaar alternatief om de veiligheid en het comfort te verbeteren? Is een VRI sowieso wel de geëigende vorm van het kruispunt?

BVA Verhuisd

Datum: 06/02/2017

BVA Verkeersadviezen is verhuisd. Nog steeds in Zwolle maar nu….Perfect bereikbaar….tegenover het NS Station, 5 minuten van de A28 en parkeren op 2 minuten lopen. Wat niet is veranderd zijn onze betrokken en gedreven adviseurs, die u graag helpen met uw verkeers- en mobiliteitsopgaven. Nieuwsgierig? U bent altijd van harte welkom voor een bezoek aan ons nieuwe pand!

Adres:
BVA Verkeersadviezen
Stationsplein 6
8011 CW Zwolle
info@bvaverkeer.nl

Beperken verkeersoverlast centrum Hasselt

Datum: 19/04/2017

Door de bewoners en ondernemers in het centrum van Hasselt wordt geklaagd over het grote aandeel doorgaand verkeer door het centrum van Hasselt. De gemeente Zwartewaterland overweegt nu om maatregelen te treffen om deze ongewenste verkeersbewegingen tegen te gaan, maar wil uiteraard ook inzicht in mogelijke negatieve bijeffecten van maateregelen. Hierbij spelen niet alleen de mogelijke maatregelen in het centrum van Hasselt een rol, maar ook de maatregelen die de provincie Overijssel op de N331 (de provinciale weg door Hasselt) wil treffen. De huidige planvorming voorziet onder andere in het wijzigen van de (onvolledige) ongelijkvloerse aansluiting van de N331 op de N759 in een (turbo)rotonde en het realiseren van een nieuwe afrit op de N331 ter hoogte van de Van Nahuysweg. Op basis van een in het voorjaar van 2017 door BVA uitgevoerd kentekenonderzoek op een groot aantal locaties is de huidige verkeerssituatie in beeld gebracht. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek brengen wij nu de effecten van diverse maatregelenvarianten in beeld, op basis waarvan het gemeentebestuur van Zwartewaterland een afgewogen beslissing kan nemen over de gewenste maatregelen.

Raad van State onderschrijft conclusies BVA

Datum: 16/05/2017

In de gemeente Woerden bestaan plannen om het recreatieve knooppunt Oortjespad in het Groene Hart uit te breiden. Mede om de onbetaalde recreatie in stand te kunnen houden en te kunnen beheren is een uitbreiding gepland voor het multifunctionele recreatiecentrum Kameryck. Het is juist deze ontwikkeling die bij belanghebbenden heeft geleid tot bezwaar. Zij vrezen voor parkeeroverlast en verkeersonveiligheid als gevolg van de verwachte toename van bezoekers. Wij hebben Kameryck en recreatieschap Stichtse Groenlanden als belanghebbenden en de gemeente Woerden ondersteund in het verkeerskundig onderbouwen van het bestemmingsplan. Het ging hierbij niet alleen om de parkeervraag die zou ontstaan als gevolg van de uitbreiding, maar ook om de wijze waarop het verkeer in reguliere situaties en op piekmomenten via het Oortjespad kan worden afgewikkeld. Hoewel de bezwaren omvangrijk waren heeft de Raad van State, mede door de gedegen verkeerskundige onderbouwing, uiteindelijk een positieve uitspraak gedaan voor de gemeente Woerden en de initiatiefnemer Kameryck.

Veiligheidssituatie Aaltenseweg Lichtenvoorde

Datum: 30/03/2016

Er bestaan plannen om aan de oostzijde van de kern Lichtenvoorde een nieuwe aansluiting te realiseren tussen de Oude Winterswijkseweg (N312) en de Hamelandweg (N313). Om de nieuwe verbinding mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging nodig. Inmiddels is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Hierop zijn zienswijzen ingebracht. De zienswijzen richten zich vooral op de gevolgen die de nieuwe aansluiting heeft op de verkeerssituatie op de Aaltenseweg. BVA Verkeersadviezen is gevraagd de situatie onafhankelijk te beoordelen. Daarbij gaan wij in op een tweetal vragen. Allereerst maken wij inzichtelijk welk effect de nieuwe aansluiting van de Oude Winterswijkseweg op de Hamelandweg ter hoogte van de Groten Bos heeft op de verkeersbelasting op de Aaltenseweg. Daarnaast wordt vastgesteld of een wijziging in de verkeersveiligheidssituatie op de Aaltenseweg te verwachten is als gevolg van deze intensiteitswijzigingen.

Meer informatie? Mail Melvine Ruigrok

Wijkverkeersplannen Epe

Datum: 13/04/2016

Epe gaat enkele verblijfsgebieden binnen en buiten de bebouwde kom overeenkomstig de Duurzaam Veilig principes inrichten als 30 of 60 km/uur zones. Wij zijn door de gemeente Epe gevraagd om het planproces hiervoor inhoudelijk en procedureel te begeleiden. Onze werkzaamheden bestaan uit een inventarisatie van de kenmerken van de geselecteerde wijken, het organiseren van een informatieavond en workshop, het opstellen van de maatregelen om tot een duurzaam veilige inrichting te komen en het begeleiden van de definitieve planvorming. BVA Verkeersadviezen heeft de afgelopen jaren al meerdere van deze trajecten begeleid en uitgevoerd voor de gemeente Epe.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

Verkeerskundige ondersteuning Sugar City

Datum: 28/04/2016

In Halfweg zijn er plannen om een outletcenter te realiseren ten zuiden van de Haarlemmerstraatweg op het terrein van Sugar City. Naast de outlet zal er ook een supermarkt worden gerealiseerd en er zijn ook nog mogelijkheden om andere voorzieningen op deze locatie te bouwen. Voor de realisatie van de supermarkt en het outletcenter zijn de omgevingsvergunningen al verleend. Punt van discussie en nadere uitwerking is op dit moment nog de verkeersafwikkeling. En dan niet zozeer de afwikkeling op het terrein zelf, maar de ontsluiting van de totale ontwikkeling op het lokale wegennet. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt als beheerder van de lokale wegen uiteraard ook bij het planproces betrokken en dient als beheerder randvoorwaarden mee te geven voor het uiteindelijke ontwerp. Daarnaast dient de gemeente de uitkomsten van de berekeningen en ontwerpen te beoordelen en te toetsen. BVA Verkeersadviezen voorziet de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude van verkeerskundige ondersteuning en helpt de gemeente bij het maken van de juiste verkeerskundige keuzes voor een goede inpassing van het outletcenter in de omgeving.

Meer informatie? Mail Jan Haveman

Uitvoeringsplan parkeren Halfweg-Zuid

Datum: 26/05/2016

Binnen de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is recent het parkeerbeleid vastgelegd voor de kern Halfweg-Zuid. Het parkeerbeleidsplan biedt een heldere werkwijze hoe om te gaan met parkeervraagstukken in nieuwbouw- en bestaande gebieden. Nu er een goede basis is om de kwaliteit van het parkeren te toetsen, is het moment aangebroken om de knelpunten ten aanzien van parkeren helder in kaart te brengen en de verschillende oplossingsmogelijkheden nader te verkennen. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd een uitvoeringsplan parkeren op te stellen. De opdracht bestaat uit het uitvoeren en analyseren van een parkeeronderzoek voor de kern Halfweg-zuid, het vaststellen van de knelpunten en het formuleren van oplossingsrichtingen. In samenwerking met de belanghebbenden stellen we een concreet uitvoeringsprogramma op om de parkeersituatie verder te verbeteren.

Meer informatie? Mail Jan Haveman