Beoordeling MER-projecten namens Commissie MER

Beoordeling MER-projecten namens Commissie MER

Peter Kroeze vormt een vaste verkeerskundig adviseur van de Commissie MER. Namens de commissie beoordeelt hij milieueffectrapportages voor het aspect verkeer en vervoer. BVA Verkeersadviezen is daarmee goed op de hoogte van de kwaliteitseisen die gesteld worden aan MER- en Tracé-studies. Wij kunnen uiteraard ook MER-studies verrichten die voldoen aan de kwaliteitseisen die door de commissie gesteld worden.

Herinrichting Westkolk te Spaarndam

Herinrichting Westkolk te Spaarndam

Op en rond de Kolk in Spaarndam wordt overlast ervaren als gevolg van het groeiende aantal geparkeerde voertuigen. Ook op de Westkolk neemt de parkeerproblematiek toe waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Vanuit de bewoners en ondernemers van de West- en Oostkolk wordt de wens geuit om een autoluwe(re) Westkolk te realiseren. De Dorpsraad Spaarndam heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd om een verkeerskundig ontwerp uit te werken waarin de Westkolk wordt heringericht als autoluw plein.

Tijdens een gezamenlijk startoverleg hebben BVA Verkeersadviezen samen met de Dorpsraad een rondgang over de Kolk gemaakt om de situatie ter plaatse in oogschouw te nemen. Daarnaast is het startoverleg gebruikt om de randvoorwaarden waar tijdens de herstructurering rekening mee moet worden gehouden samen vast te leggen.

Op basis van de uitgangspunten die tijdens het startoverleg zijn vastgesteld zijn een tweetal verkeersontwerpen uitgewerkt. Beide varianten moeten gezien worden als uitersten. De eerste variant kenmerkt zich in een optimalisatie/maximalisatie van het aantal parkeerplaatsen. De tweede variant richt zich nadrukkelijker op de leefbaarheid. De leefbaarheidsvariant kenmerkt zich in het ‘optimale’ evenwicht tussen parkeren en verblijven/leefbaarheid.

Opdrachtgever: Dorpsraad Spaarndam

Jaar: 2019

 

Verkeersveiligheidsonderzoek Schipholweg Haarlem

Verkeersveiligheidsonderzoek Schipholweg Haarlem

In opdracht van de gemeente Haarlem heeft BVA Verkeersadviezen een onderzoek uitgevoerd naar de verkeers(veiligheids)situatie op de oversteek van de Jetty Velustraat met de Schipholweg in Haarlem. Directe aanleiding daarvoor is een dodelijk ongeval met een fietser die overstak bij een groen tonend verkeerslicht en werd aangereden door een auto die door rood reed. Hoewel de politie nog onderzoek doet naar het ongeval, heeft de gemeente besloten parallel hieraan een onderzoek door BVA Verkeersadviezen uit te laten voeren.

Om de verkeersveiligheidssituatie op de betreffende locatie te kunnen beoordelen is een verkeersveiligheidsaudit uitgevoerd. Hierbij is de locatie op basis van de 5 hoofdveiligheidsprincipes van Duurzaam Veilig beoordeeld. Hoewel voor de audit niet strikt noodzakelijk, is in deze situatie ook een mechanische telling en uitgebreide gedrags- en conflictobservatie uitgevoerd, om meer inzicht te krijgen in het ‘functioneren’ van de oversteek en de omliggende wegen.

Aan de hand van de uitkomsten van de audit is geconcludeerd dat de oversteeklocatie niet als Duurzaam Veilig kan worden aangemerkt. De grootste knelpunten doen zich voor op de aspecten homogeniteit, herkenbaarheid en vergevingsgezindheid.

Om de verkeersveiligheid op de betreffende locatie te verbeteren zijn mogelijke oplossingen uitgewerkt, waarbij een aantal scenario’s zijn ontwikkeld. De verschillende scenario’s zijn beoordeeld op basis van een aantal aspecten. Uiteindelijk heeft dit geleidt tot een helder advies.

Opdrachtgever: gemeente Haarlem

Jaar: 2017

Verkeersveiligheidsaudits met gecertificeerd auditor

Verkeersveiligheidsaudits met gecertificeerd auditor

Regelmatig voeren wij een verkeersveiligheidsaudit uit. Dit is een gestructureerde manier om bestaande of nieuw aan te leggen verkeerssituaties te beoordelen en de veiligheid te verbeteren. De methodiek is snel en efficiënt; vaak kunnen we binnen een week resultaten opleveren. Audits zijn zeer kosteneffectief, want vooraf toetsen is beter dan achteraf herstellen. We hebben hiervoor met Peter Kroeze een gecertificeerd auditor van het eerste uur in huis. Peter schreef ook mee aan diverse CROW-richtlijnen die een rol spelen bij een audit.

In het verleden beoordeelde hij onder meer situaties in Amsterdam (wat zijn de mogelijkheden om een parallelweg anders vorm te geven bij de ontwikkeling van enkele gebouwen?), Meppel (wordt er voldoende gedaan om de snelheid op de Jan Tooroplaan te remmen?), Bodegraven-Reeuwijk (is de veiligheid van fietsers in een nieuw aan te leggen tunnel voldoende gewaarborgd?) en Haarlem (is de vormgeving van het kruispunt Jetty Velustraat-Schipholweg veilig?). In al deze gevallen biedt de audit diverse concrete aanknopingspunten voor verdere verbetering.

Herinrichting Eltensestraat Duiven

Herinrichting Eltensestraat Duiven

De Eltensestraat, Burgemeester Dorth tot Medlerstraat en een stukje Heilweg worden als onveilig ervaren door bewoners/weggebruikers. De onveiligheid op dit traject heeft op de politieke agenda gestaan in 2013 incl. een schetsontwerp.

De huidige 50km/u situatie zou in 2013 gewijzigd worden in een 30km/u ingerichte situatie. Uiteindelijk zijn de plannen destijds niet doorgegaan omdat er onvoldoende financiële middelen beschikbaar bleken. In 2016 heeft de gemeente Duiven een nieuw mobiliteitsplan 2016-2026 laten opstellen. In het mobiliteitsplan is de Eltensestraat/Dorth tot Medlerstraat als erftoegangsweg type 1. Voor deze wegen geldt dat door de hoeveelheid & samenstelling van het verkeer een ruimere vormgeving wordt aangehouden dan voor de reguliere 30 km/h weg in de woonwijken. Met de komst van de A15 kan de verkeersdruk verder toenemen, en dit verhoudt zich niet goed met de vele fietsers die dagelijks op deze route fietsen. Er is dus sprake van een groot spanningsveld in gebruik.

Het Mobiliteitsplan zet in om de Van Dorth tot Medlerstraat/Eltensestraat aantrekkelijker te maken voor de fiets en het snelheidsregime voor het autoverkeer terug te brengen naar 30 km/h. Dit om het (potentiele) sluipverkeer uit deze route te halen. Althans dat is de gedachten. De gemeente Duiven heeft een ontwerp voor de Eltensestraat/ Dorth tot Medlerstraat opgesteld. Wel zijn er vragen gerezen of dit ontwerp leidt tot een wenselijke verkeerssituatie. Zo hebben delen van de Eltensestraat/ Dorth tot Medlerstraat een functie als landbouwroute, wat specifieke eisen stelt aan de weginrichting. BVA Verkeersadviezen heeft in 2019 getoetst of de gekozen categorisering en inrichting van de Eltensestraat / Dorth tot Medlerstraat kan voldoen aan de eisen die gesteld worden aan veiligheid en verkeersafwikkeling. Daarbij is toegewerkt naar een verder onderbouwing van de wegcategorisering en de bijbehorende weginrichting rekening houdend met de beschikbare ruimte.

Onze studie bestond uit de volgende onderdelen:

  • Startoverleg/brainstorm met gemeentelijke deskundigen;
  • Buitenopname waarin we de belangrijkste kenmerken van de huidige inrichting en het gebruik zijn vastgesteld;
  • Bureaustudie naar de uitgangspunten van het mobiliteitsplan;
  • Wegcategorie passend bij het verwachte gebruik vaststellen;
  • Vaststellen inrichtingseisen die horen bij gekozen wegcategorie
  • Toetsen van het huidige ontwerp op basis van de vastgestelde inrichtingseisen om eventuele afwijkingen vast te stellen;
  • Advies opstellen verbeterpunten voor toekomstig ontwerp Eltensestraat/ Dorth tot Medlerstraat

Uiteindelijk zijn wij samen met de gemeente tot de conclusie gekomen dat het ontwerp zoals dat er lag niet meer voldeed aan de huidige richtlijnen. BVA heeft daartoe een aantal alternatieve inrichtingsvarianten opgesteld.

Second opinion voorkeursontwerp SF12

Second opinion voorkeursontwerp SF12

De snelle fietsroute F12 begint bij de Brugweg in Westervoort en loopt via Duiven naar Zevenaar. De route sluit aan op de snelle fietsroute De Liemers naar Arnhem. De fietsroute loopt langs een aantal belangrijke bedrijventerreinen zoals Centerpoort-Nieuwgraaf, Hengelder en 7Poort. Deze worden door de aanleg van de route beter bereikbaar per fiets. 

Voor de route over de Roodwilligenlaan zijn meerdere ontwerpen gemaakt. Een vrijliggend fietspad leek niet op alle locatie mogelijk zonder de aankoop van gronden in particulier bezit. De voorlopige voorkeur ging daardoor uit naar het realiseren van een fietsstraat in plaats van te streven naar vrijliggende fietsvoorzieningen. BVA heeft in een second opinion gekeken of een dergelijke fietsstraat kan leiden tot een veilige en comfortabele fietsverbinding die daadwerkelijk aanvoelt als snelfietsroute. Geconcludeerd is dat de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer het niet mogelijk maakt om het benodigde karakter van de een fietsstraat te realiseren. Het lijkt beter om te streven naar een situatie met vrijliggende fietsvoorzieningen; ook als deze wellicht qua maatvoering net onder de richtlijnen liggen.

Verkeersmaatregelen Mepperstraat

Verkeersmaatregelen Mepperstraat

Binnen de kern Meppen in de gemeente Coevorden worden door de bewoners verkeers(veiligheids)-problemen ervaren. De bewoners zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente om de situatie te verbeteren, mede omdat de plannen om de Mepperstraat (in verband met rioleringswerkzaamheden), volledig her in te richten in de ijskast zijn beland. Belangenvereniging De lange Möpper heeft al een aantal voorstellen gedaan voor de aanpassing van de Mepperstraat, vooral gericht op het tegengaan van de hoge snelheid van het verkeer en het verminderen van (geluids- en trillings-) overlast. De gemeente Coevorden waardeert het contact met de belangenvereniging, maar heeft behoefte aan een door BVA Verkeersadviezen onafhankelijke (inhoudelijke) begeleiding van de belangenvereniging om te komen tot een (breed gedragen) herinrichtingsplan.

Om te kunnen komen tot een herinrichtingsplan dat kan rekenen op draagvlak vanuit de bevolking van Meppen en de gemeente Coevorden is een werkgroep opgezet. Tijdens een gezamenlijk startoverleg met deze werkgroep is zoveel mogelijk achtergrondinformatie verzameld en zijn de randvoorwaarden, waaronder de gemeentelijke beleidsvoornemens en financiële randvoorwaarden, vastgelegd. Aansluitend aan het startoverleg heeft BVA Verkeersadviezen samen met de werkgroep de situatie ter plaatse beoordeeld.

Nadat alle relevante informatie uit de kern bekend is en de schouw is uitgevoerd heeft een analyse van de verkregen informatie plaatsgevonden. Naast de input van het startoverleg zijn ook relevante (gemeentelijke) beleidsdocumenten over de verkeersstructuur, de fietsroutes en het openbaar vervoer et cetera bij de analyse betrokken.

Op basis van de bevindingen van de analyse zijn voor de Mepperstraat principeoplossingen opgesteld. Nadat de ontwerpen zijn uitgewerkt is een globale kostenraming van de beoogde maatregelen opgesteld. De ontwerpvarianten zijn vervolgens tijdens een overleg besproken met de werkgroep. Op basis hiervan heeft BVA Verkeersadviezen een definitief ontwerp kunnen opstellen.

Opdrachtgever: gemeente Coevorden

Jaar: 2019

Audit Reeuwijkse Randweg

Audit Reeuwijkse Randweg

Begin 2016 is de Reeuwijkse Randweg geopend. Deze weg die aan de westzijde van Reeuwijk is gerealiseerd en voor een groot deel parallel aan de A12 verloopt, dient onder andere om het doorgaande verkeer door de Reeuwijk-Brug een alternatief aan te bieden en daarmee de verkeersintensiteit binnen de genoemde kern te verlagen. Op een aantal locaties op de Reeuwiijkse Randweg is er sprake van aansluitingen van wegen, waar ook door fietsverkeer wordt overgestoken. Vaak is er voor deze overstekende fietsers een oversteekvoorziening aangelegd. Een aantal van deze oversteken wordt door de langzaam verkeersdeelnemers desondanks als onveilig ervaren, dit ondank dat er gelukkig nog geen ernstige ongevallen hebben plaatsgevonden. De gemeente Reeuwijk-Bodegraven wil dit uiteraard ook voorkomen en heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeersveiligheid op een aantal van deze oversteken te beoordelen en indien daar aanleiding toe bestaat met verbetervoorstellen te komen.

Om een goed beeld te krijgen van de vormgeving van de te onderzoeken oversteeklocaties en het gedrag van de verkeersdeelnemers heeft BVA Verkeersadviezen een schouw uitgevoerd op locatie. Hieruit is gebleken dat de beschouwde locaties vrijwel overal volgens de richtlijnen zijn vormgegeven. Om nader inzicht in het gebruik van de weg te verkrijgen zijn mechanische tellingen uitgevoerd. Op basis hiervan is geconstateerd dat het gebruik van de weg overeenkomt met de functie. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de (subjectieve) onveiligheid geen oorzaak in de verkeerstechnische/civieltechnische vormgeving heeft, maar andere aspecten, zoals de weg binnen de omgeving of de beperkte ruimte, invloed hebben op de (subjectieve) verkeersveiligheid.

Opdrachtgever: gemeente Reeuwijk-Bodegraven

Jaar: 2016

Ruimtelijk onderzoek Hotel Minervahaven

Ruimtelijk onderzoek Hotel Minervahaven

In de Minervahaven in Amsterdam worden plannen ontwikkeld om een extended stay-hotel met circa 580 kamers met ondersteunende (deels openbare) functies te kunnen ontwikkelen aan de Moermanskkade. De plannen passen echter niet binnen de kaders van het bestaande bestemmingsplan, reden waarom een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is. Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure dient een aantal onderzoeken te worden uitgevoerd en één van deze onderzoeken heeft betrekking op de te verwachten verkeerskundige consequenties. Van Riezen & Partners heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd de verkeerskundige onderbouwing bij de bestemmingsplanwijziging op te stellen.

Als eerste stap zijn de mogelijkheden binnen het bestaande bestemmingsplan inzichtelijk gemaakt. Binnen de mogelijke bestemmingen voor deze kavel zorgt volgens CROW-publicatie 317 (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) een kantoor met baliefunctie voor de meeste verkeersgeneratie. Uit de berekeningen is gebleken dat binnen de huidige bestemming een bedrijf met commerciële dienstverlening maximaal ongeveer 1.900 ritten per etmaal kan generen.

Voor de nieuwe functie, het hotel, is uitgegaan van een minimale en maximale situatie, waarbij de minimale situatie een 1-sterhotel is en de maximale situatie een 5-sterrenhotel. Voor het 5-sterrenhotel ligt het maximaal aantal ritten op etmaalbasis op ongeveer 1.650 ritten. Uitgaande van de maximale waarden zit er dus ruim 200 ritten verschil tussen de huidige- en de herbestemming.

Opdrachtgever: Van Riezen & Partners

Jaar: 2017

Reconstructie Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer

Reconstructie Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer

In 2014 is de N201, de oostelijke omleiding rond Aalsmeer, voltooid. Deze nieuwe N201 zorgt ervoor dat de voormalige doorgaande route via de Burgemeester Kasteleinweg wordt ontlast van vooral doorgaand verkeer. De gemeente Aalsmeer is op dit moment bezig met het opstellen van een ontwerp van de oude doorgaande weg. In het ontwerp wordt voorzien in een centraal gelegen, vrijliggende busbaan voor busverkeer in twee richtingen. De meeste kruispunten met de aansluitende wegen zijn vormgegeven als rotonde. Voor de passage van de busbaan t.h.v. de kruispunten waren in eerste instantie twee basisvarianten uitgewerkt. In variant 1 werd de busbaan centraal over de rotonde gerealiseerd en variant 2 voorzag in een meer gangbare oplossing, waarbij het busverkeer op normale wijze gebruik maakt van de rotonde. De gemeente Aalsmeer heeft BVA Verkeersadviezen gevraagd beide vormgevingsvarianten te toetsen, specifiek op het aspect ‘verkeersveiligheid’.

 

Voor beide varianten is een uitgebreide analyse uitgevoerd, waarbij de beoordeling ten aanzien van verkeersveiligheid aan de hand van de “duurzaam-veilig”-principes is uitgevoerd. Daarnaast is bij de variantenstudie ook ingegaan op de prioriteit van het openbaar vervoer en afwikkeling van het overige verkeer. Tevens zijn voor beide varianten verbetervoorstellen uitgewerkt.

Ten aanzien van verkeersveiligheid is geconstateerd dat een oplossingen waarbij de bussen meerijden met het overige verkeer als veiliger beoordeelt moet worden dan een oplossing waarbij bussen via het middeneiland worden geleid.

Vanwege de wens om de bussen maximale prioriteit toe te kennen, heeft de gemeente samen met de provincie een voorkeur voor een oplossing waarbij de bussen over het middeneiland worden gevoerd. Een dergelijke oplossing kan alleen plaatsvinden indien aanvullende maatregelen worden getroffen. Als meest veilige oplossing worden verkeerslichten gezien.

Opdrachtgever: gemeente Aalsmeer

Jaar: 2015