Home » Planvorming, (omgevings-) visie en beleid 2023

Planvorming, (omgevings-) visie en beleid

Bij al dit soort opgaven is onze werkwijze: doorvragen en -zoeken naar het werkelijke probleem en de werkelijke opgave, oplossingsgericht, no-nonsense, gedegen en gedreven en met oog voor de achterliggende doelen, want alleen dan kan (mobiliteits-)beleid werkelijk effectief en succesvol zijn.

BVA Verkeersadviezen

helpt opdrachtgevers op alle niveaus: van een probleem ‘op straat’ tot strategisch beleidsadvies en van één specifiek probleem tot een integrale (mobiliteits- of verkeers)visie -al dan niet als input voor een omgevingsvisie.

Meer weten?

Immers, mobiliteit is bijna nooit een doel op zich, maar een middel; op bijna elk maatschappelijk beleidsterrein is voldoende (en veilige) bereikbaarheid, mobiliteit, voldoende bereikbaarheid en toegankelijkheid een randvoorwaarde. Dit zegt hoe belangrijk het is om keuzes in mobiliteitsbeleid op die bredere, achterliggende doelen te reflecteren. Bijna ‘als standaard’ maken we onze adviezen iteratief en interactief met de (bestuurlijke, ambtelijke en maatschappelijke) omgeving.

 

En steeds meer gebruikelijk is ook dat we participatie, meedenken, inspraak e.d. mede via internet en social media organiseren, naast de inmiddels al bijna weer traditionele klankbordsessies, werkateliers, meedenktafels en co-creaties. Wij zorgen daarbij voor inhoud en proces, maar we werken ook met netwerkpartners als de situatie daar om vraagt.

Visie- en beleidsopdrachten die wij recentelijk hebben uitgevoerd zijn o.a. een visie op het evenementenparkeren rondom de Johan Cruyff-Arena in Amsterdam Zuidoost, het gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan voor de gemeente Lochem, een studie naar de bereikbaarheid van het centrum in Raalte, een visie op de parkeer- en verkeerscirculatie in Orvelte en de fietsbereikbaarheid van en in het centrum van Zutphen. Oudere studies die door mensen van BVA werden uitgevoerd zijn onder meer het Beleidsplan Verkeersveiligheid Deventer en een visie op Fietsen, lopen en verblijven in Transvaal (Den Haag).

 

Meer weten?